Patent ve Marka Vekilliği Sınavları Tek Aşamaya İndirildi

Patent ve Marka Vekilliği Sınavları Tek Aşamaya İndirildi

İki yılda bir düzenlenen Patent ve Marka Vekilliği Sınavı artık iki aşamalı değil, tek aşamalı olarak yapılacak. 2023 Patent ve Marka Vekilliği Sınavı‘nın yapılacağı tarih kadar sınavın kaç aşamada tamamlanacağı da adaylar arasında merak konusuydu. TÜRKPATENT’in iki aşamalı olan sınavı tek aşamaya indirme kararı Resmî Gazete’de yayımlandı.

Marka Patent Vekilliği Sınavı ne zaman yapılacak?

Marka Patent Vekilliği Sınavı ertelendi. 2023 yılında yapılması beklenen sınav 2024 yılının ilk çeyreğinde bir tarihte yapılacak. Ayrıntılar için Marka ve Patent Vekilliği Sınavı başlıklı makalemizi okuyun.

İki Aşamalı Olarak Yapılan Patent ve Marka Vekilliği Sınavı Tek Aşamaya İndirildi

Patent ve Marka Vekilliği Yeterlik Sınavları daha önce iki aşamalı olarak yapılmakta iken 2023 yılındaki Yönetmelik değişikliği ile sınav tek bir sınava indirilmiştir. Patent Vekilliği ve Marka Vekilliği Sınavları ayrı ayrı olmak üzere iki yılda bir, tek yıllarda Ekim ya da Kasım ayında yapılmaktaydı. Ancak 2023 sınavı da 2024’e ertelendi.

TÜRKPATENT’in 12 Mayıs 2023 tarihli duyurusu resmî web sitesinde aşağıdaki ifadelerle yer alıyor:

Patent Vekilliği ve Marka Vekilliği Sınav, Sicil ve Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmî Gazete’de yayımlandı.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından hazırlanan “Patent Vekilliği ve Marka Vekilliği Sınav, Sicil ve Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, patent ve marka vekilliği için daha önce genel yeterlik ve mesleki yeterlik sınavı olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilen sınav, yapılan değişiklikle tek aşamaya indirildi.

SINAV, SİCİL VE DİSİPLİN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 • MADDE 1: 7/4/2021 tarihli ve 31447 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Patent Vekilliği ve Marka Vekilliği Sınav, Sicil ve Disiplin Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  • “f) Sınav: Patent vekilliği sınavını ve/veya marka vekilliği sınavını”
 • MADDE 2: Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci ve altıncı fıkraları yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  • “(5) Sınav tarihinden en az altmış gün önce Kurumun internet sitesinde; başvuru şartları, başvuruda istenecek belgeler, başvuru yeri, başvuru yöntemi, sınav başvuru ücreti, son başvuru tarihi, sınavın tarihi, şekli, sınav konuları ve ağırlık puanları ilan edilir. Sınav yeri, sınav tarihinden en az yedi gün önce ilan edilir.”
 • MADDE 3: Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  • “(2) Sınav Yürütme Komisyonu; Kurum Başkanı tarafından görevlendirilen, marka vekilliği ve patent vekilliği sınavları için ayrı ayrı olmak üzere bir başkan ve en az dört üyeden oluşur. Sınav Yürütme Komisyonları için aynı sayıda yedek üye belirlenir. Sınav Yürütme Komisyonları sınav sorularını ve cevap anahtarlarını hazırlar, sorulara ve sınav sonuçlarına yapılan itirazları karara bağlar.”
 • MADDE 4: Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin başlığı “Sınav şekli, konuları ve değerlendirilmesi” olarak ve aynı maddenin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  • “(1) Sınav çoktan seçmeli test olarak yapılır.”
 • MADDE 5: Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin başlığı “Sınav sorularının ilanı ve sorulara itiraz” olarak ve aynı maddenin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  • “(1) Sınav soruları, sınav tarihinden itibaren en geç on gün içinde Kurumun internet sitesinde ilan edilir.”
 • MADDE 6: Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin başlığı “Sınav sonuçlarının ilanı ve sonuçlara itiraz” olarak ve aynı maddenin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  • “(1) Sınav sonuçları, 10 uncu maddede belirtilen sürelerin bitiminden itibaren en geç on beş gün içinde Kurumun internet sitesinde ilan edilir.”
 • MADDE 7: Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
 • MADDE 8: Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
 • MADDE 9: Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  • “(1) Sınavda başarılı olanların vekillik yapabilmeleri için Sicile kayıt olmaları zorunludur.”
 • MADDE 10: Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 • MADDE 11: Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı yürütür.


Bir yorum yazın

%d